www.vydraga.eu

Spauda

„ Vydraga“ ir „dainuojamieji menai“

Gediminas Valatka

„Respublika“, 1993.06.08.

 

Gegužės 20-24 dienomis Vokietijos Limburgo miesto Lindenholshauzeno priemiestyje įvyko tik kas penkerius metus rengiamas di­džiausias Europoje „dainuojamųjų menų“ festivalis - chorų ir folkloro ansamblių konkursas. Kartu su 400 chorų bei 150 folkloro ansamblių jame varžėsi ir Vydragos folk­loro ansamblis bei Varpelio choras iš Kauno.

 

Skaityti toliau: „ Vydraga“ ir „dainuojamieji menai“

Penkeri metai su raganaitės vardu

Respublika 93.10.07
Julius Girdvainis

1988-ųjų spalio 7 dieną susibū­ręs M. K. Čiurlionio meno mokyk­los rūsyje ateitį pranašaujančios ra­ganos burtininkės Vydragos vardu (dabartinės lietuvių kalbos žodyne prie tarmiško žodžio "vydraga" yra ir toks paaiškinimas - "įžūli moteris, furija" - J. G. į pasivadino naujas folkloro ansamblis, kurio muzikan­tai anksčiau sėmėsi patirties Ratilio, Poringės, kituose Lietuvos folkloro kolektyvuose. Naujoji "ragana" nebuvo baisi, jos noriai klausėsi Vokietijos, Italijos, Rusijos, Estijos, Prancūzijos, Ar­gentinos, Danijos žmonės, įvairių festivalių ir atskirų koncertų žiūro­vai. Vydraga Vatikane priėmė ir palaimino pats popiežius Jonas Paulius II.

Skaityti toliau: Penkeri metai su raganaitės vardu

„Vydragos“ penkmetis

Pirmadienis, 1993.10.04.
Romeo Rojus

Pasaulis pilnas įvairių dva­sių, velnių, raganų. Turi jame savo vietą ir „Vydraga“ - ateitį matanti burtininkė. (Nežinan­tiems pasakysiu, kad tai folklo­ro ansamblis). Gimė ši nepikta raganėlė 1988-ųjų spalio 7-ąją M. K. Čiurlionio meno mokyk­los rūsyje. Dar nesutvirtėję, nu­tarė pasirodyti visuomenei. „Vydraga“ debiutavo 1988-ųjų gruodžio 30-ąją Lietuvos TVR patalpose. Nors dar ir nelabai išvaizdus raganos veidas, bet, matyt, pasi­rodė patrauklus menininkams žurnalistams, ir jie pradėjo kviesti „Vydragą“ į televizi­jos ir radijo laidas, įrašus, trans­liacijas. Tiesa, dabar valstybiniame radijuje „Vydraga“ senokai viešėjo, bet labai draugauja su radiofonu „Vilniaus Varpas“.

Skaityti toliau: „Vydragos“ penkmetis

Ne vien tik raganų šokiai

Tiesa 93.10.07

Folkloro ansamblis „Vydraga" švenčia penkerių metų sukaktį.Praskriejo jau penkeri metai nuo tos dienos, kai pa­saulyje tapo viena Ragana daugiau: 1988-ųjų spalio sep­tintąją M. K. Čiurlionio meno mokyklos rūsyje gimė „Vydra­ga" - ateitį matanti Ragana -Burtininkė. Ji jau tada žinojo, kaip ir kur link reikia judėti, kad rastumei savo vietelę stip­riai prisotintame Lietuvos folk­loristų katile.

Skaityti toliau: Ne vien tik raganų šokiai

„Vydraga“ nebijo sunkumų ir nepralaimi

Asta Andrikonytė, „Lietuvos rytas“ 1993.10.07.

Pirmąjį savo koncertą folklorinis ansamblis „Vydraga" surengė 1988-ųjų gruodžio mėn., tepraėjus trims mėnesiams nuo susikūrimo - Lietuvos televizijos ir radijo komi­tete! „Buvome ir žaloki, ir silpnoki ir blankoki - rūbelių neturėjome", prisipažįsta ansamblio vadovas Al­girdas Klova. - Galėjome išeiti scenon pirmąjį ir paskutinį sykį. Rizika buvo didžiulė."Bet radijas ir televizija pradėjo kviestis įrašams, ėmė plaukti pasiūlymai koncertuoti. Iš karto sužibėti –Algio stilius. Jam nereikėjo kolektyvo, kuris keletą metų vegetuotų, išspaustų koncertėlį ir suirtų. Tad kibo į darbą su rinktiniais muzikantais, prityru­siais folkloristais, į ansamblį atėju­siais iš kitų rimtų kolektyvų - „Rati­lio", „Poringės", „Intako", Dailės ins­tituto ansamblio. Tiesa, dabar Algis tai laiko savo klaida - esą negalima kurti kolektyvo iš žvaigždžių.

Skaityti toliau: „Vydraga“ nebijo sunkumų ir nepralaimi

Žvilgsnis pro „Langą“

Vitalijus Poliakovas, 7 meno dienos", 1994 rugpjūčio 5 d.

Dažnai išgirstame kalbų apie tradicijas. Suklūstame suvokdami, jog jų reikšmė ir paskirtis - svarbi. Ypatingai tvirtos Lietuvos džiazo tradicijos, kurios čia savo šaknis įleidusios seniai ir labai giliai. Lietuvos džiazas visuomet garsėjo savo autoriais ir atlikėjais, brandumu, aukštu meniniu lygiu ir, žinoma, profesionalumu. Džiazistai garsino Lietuvą ir savo darbais stebino net įnoringiausius kritikus, klausytojus. Nenuostabu, jei dažnas mūsų šalį pavadina Rytų Europos džiazo sostine, nes čia vyksta aukščiausio lygio festivaliai, nuolatos kuriama, ieškoma, grojama, kitaip tariant, žengiama pirmyn ir nebijoma atlikti neįprastą, novatorišką muziką. Tačiau taip kalbame tik apie netolimą praeitį. Dabartis jau šiek tiek kitokia.

Skaityti toliau: Žvilgsnis pro „Langą“

Folkloras NATO būstinėje

2000 m. kovo 18 d., šeštadienis

Lietuvių instrumentinis fol­kloras pirmą kartą buvo pri­statytas ne Lietuvoje, o Šiau­rės Atlanto karinio aljanso - NATO - būstinėje Briuselyje. Šią muziką grojančio ansam­blio "Vydraga" vadovas Algir­das KLOVA sakė, kad pirmą kartą NATO generalinio sek­retoriaus konferencijų salėje renginys vyko tik lietuvių kal­ba. "Vydragos" muzikos klau­sėsi lietuviai iš Belgijos, Liuk­semburgo, Nyderlandų, Vokietijos, aukšti NATO karininkai. Vakaro svečiams patiko ir pen­kių muzikantų atliekamos me­lodijos, ir lietuviški šakočiai su firminėmis trauktinėmis.

Skaityti toliau: Folkloras NATO būstinėje